Ψηφιακό Βήμα - Καταβολή Επιχορηγήσεων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1. Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.
 2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής φόρων.
 3. Πρωτότυπη Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το ∆ημόσιο σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών (μόνο για την τελική πληρωμή).

Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική εκταμίευσή, όπου γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265).
      (Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.)
4. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρονται :
i. ότι η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί.
      (Εφόσον έχει γίνει εκχώρηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς η Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.)

ii. ότι δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα.
     (Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια ∆ΟΥ.)

iii. ότι η ατομική επιχείρηση μου βρίσκεται σε κατάσταση μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση.

    (Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση απαιτείται για τη λήψη προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής επιχορήγησης.)

 1. ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με τις οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση) κατά το έτος της ένταξης και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση (αφορά μόνο στην πρώτη εκταμίευση).
 1. ότι για την ατομική επιχείρησή μου δεν εκκρεμεί διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης σε κάθε εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή).

Για την τελική πληρωμή επιχορήγησης, προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω και:
· Πρωτότυπο πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο.
         (Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται το πιστοποιητικό να διατηρεί την ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του.)

 1. Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το σημείο 10.3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.
 2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής φόρων.
 3. Πρωτότυπη Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το ∆ημόσιο σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών (μόνο για την τελική πληρωμή).

Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική εκταμίευσή, όπου γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265).
          (Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.)

 1. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.
  5. Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται :
  i. ότι η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί.
  (Εφόσον έχει γίνει εκχώρηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς η Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.)

  ii. ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης.
  (Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο.)

iii. ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της
εταιρείας, δεν έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό Παράρτημα.
Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε υποβάλλονται εναλλακτικά:

· για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης, Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ)
· για την εταιρική/μετοχική σύνθεση: Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).

 1. ότι η επιχείρηση δε βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη θέσης σε εκκαθάριση. (Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση απαιτείται για τη λήψη προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής επιχορήγησης.)
  v. ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με τις οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση) κατά το έτος της ένταξης και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση (αφορά μόνο την πρώτη εκταμίευση).
  vi. περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης σε κάθε εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή).

Για την τελική πληρωμή επιχορήγησης, προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω με τη διευκρίνιση ότι:
· Το σημείο (iv) της προαναφερθείσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης αντικαθίσταται από αναφορά σε μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση για όλες τις εταιρικές μορφές.

 • · Προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη
  πτώχευσης, μη αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο, μη θέσης σε εκκαθάριση και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ.
          (Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται το πιστοποιητικό να διατηρεί την ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του.)

 1. Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το σημείο 10.3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 1. Υπεύθυνη δήλωση ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΟΣΗ
 2. Υπεύθυνη δήλωση ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΣΗ
 3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής