Πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας

Αγαπητοί Συνεργάτες, Συνάδελφοι και Εταίροι,

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ έχει αναγνωρίσει ότι η δωροδοκία αποτελεί μία σημαντική απειλή όχι μόνο για το κοινωνικό σύνολο αλλά και για την ίδια, τους εταίρους, τους  εργαζόμενους και τους συνεργάτες της.

Έχουμε υποχρέωση έναντι της κοινωνίας, των εργαζομένων και των εταίρων μας, των επιχειρήσεων,  των συνεργατών μας, των Διαχειριστικών Αρχών και γενικά των οργάνων που απαρτίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, να λειτουργούμε με ακεραιότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας και να επικοινωνούμε τις προσδοκίες μας για μείωση του κινδύνου της δωροδοκίας.

Η πολιτική που έχουμε υιοθετήσει είναι ¨μηδενικής ανοχής¨ σε θέματα δωροδοκίας και δεσμευόμαστε να λειτουργούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης Δωροδοκίας σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο ISO 37001.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε και να εφαρμόζετε όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική τα οποία καθορίζουν τις απαιτήσεις μας σε σχέση με την καταπολέμηση της δωροδοκίας προκειμένου:

 • να διασφαλίζετε ότι η διαχείριση των έργων κρατικών ενισχύσεων είναι αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής,
 • να προστατεύετε τη φήμη μας,
 • να ενεργείτε σύμφωνα με τις αξίες και την κουλτούρα μας,
 • να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, των συμβατικών μας υποχρεώσεων με τον ΕΦΕΠΑΕ και τις απαιτήσεις του Συστήματος Καταπολέμησης Δωροδοκίας της εταιρείας μας.

Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάσετε και κατανοήσετε την παρούσα Πολιτική. Οποιοσδήποτε παραβιάζει τις απαιτήσεις της Πολιτικής ή/και της νομοθεσίας σχετικά με τη δωροδοκία, θα υπόκειται σε κατάλληλες πειθαρχικές ενέργειες ή/και ποινικές διώξεις. Έχετε επίσης την ευθύνη να αναφέρετε ενέργειες ή περιστατικά εάν πιστεύετε ότι παραβαίνουν τις απαιτήσεις της παρούσας Πολιτικής.

Με εκτίμηση

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Επηρεαζόμενα άτομα - Ποιους αφορά;

Οι απαιτήσεις της Πολιτικής αφορούν τους εταίρους και τους εκπροσώπους τους οι οποίοι συμμετέχουν στα Όργανα της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ (στο εξής εταιρεία), τους εργαζόμενους (ανεξαρτήτως θέσης εργασίας, διάρκειας εργασίας σχέσης εργασίας), τους συνεργάτες/προμηθευτές και κάθε άλλο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) σχετιζόμενο με την εταιρεία.

Τι είναι δωροδοκία;

Δωροδοκία είναι η προσφορά, υπόσχεση, παροχή, αποδοχή ή προσέλκυση αδικαιολόγητου ωφελήματος οποιαδήποτε αξίας (οικονομική ή μη οικονομικής), άμεση ή έμμεση κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου ως κίνητρο ή ανταμοιβή για πρόσωπο που ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του.

Δωροδοκία συνιστά και η αίτηση ή αποδοχή µη οφειλομένου πλεονεκτήματος οποιασδήποτε φύσης, ή αποδοχή της υπόσχεσης τέτοιου πλεονεκτήματος.

Η δωροδοκία μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, όπως: πληρωμές σε χρήμα ή σε είδος, πλαστή εργασία ή «συμβουλευτική» σχέση, πολιτικές συνεισφορές, χορηγίες και δωρεές, δώρα, ταξίδια, φιλοξενία, αποζημίωση δαπανών. Είναι αδιάφορο εάν:

- η δωροδοκία δίδεται απευθείας ή μέσω τρίτου, ή

- δίδεται προς όφελος του αποδέκτη ή κάποιου άλλου ατόμου.

Μία δωροδοκία μπορεί να είναι οικονομική ή μη και μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ή τη λήψη χρημάτων, δανείων, συνεισφορών ή δωρεών, ταξιδιών, προσφορών απασχόλησης, επιστροφών, μειώσεων, αγαθών, υπηρεσιών ή καθετί άλλο που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αξία. Τα δώρα ή η ψυχαγωγία μπορούν να θεωρηθούν μορφές δωροδοκίας υπό ορισμένες συνθήκες. Μία δωροδοκία μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή «ανταμοιβής» και να καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της ανάρμοστης εκτέλεσης του σχετικού καθήκοντος ή της υποχρέωσης

Δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπλοκή σε καμία υπόθεση δωροδοκίας. Για το λόγο αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η αποδοχή, προσφορά, υπόσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας, οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου πλεονεκτήματος σε ή από οποιονδήποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ειδική προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περιπτώσεις μελών της οικογένειας, συγγενών ή προσώπων που σχετίζονται με δημοσίους υπαλλήλους ή/και πολιτικούς. 

Δώρα

Δεν επιτρέπεται η παροχή δώρων (οποιασδήποτε μορφής) άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπο με αντάλλαγμα οποιοδήποτε πλεονέκτημα, επηρεασμό ενέργειας ή απόφασης, ευνοϊκή μεταχείριση ή την άσκηση επιρροής προς όφελος της εταιρείας.

Συμβολικά δώρα παρέχονται από την εταιρεία με τη μορφή διαφημιστικών /αναμνηστικών μόνο εάν παρέχονται σε μη τακτική βάση και μόνο σε κατάλληλες περιστάσεις για την παροχή δώρου.

Η λήψη δώρων από προμηθευτή επιτρέπεται μόνο εάν διατηρείται η σχέση ίσων αποστάσεων. Υπερβολικά ή πολυτελή δώρα που μπορεί να δίνουν την εντύπωση ανάρμοστης άσκησης επιρροής, δεν γίνονται αποδεκτά. Πρέπει να εξετάζεται πάντοτε κατά πόσον το δώρο που θα ληφθεί μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό ή ανάρμοστο ή μπορεί να συνεπάγεται ή να υπονοεί την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης. Δώρα με τη μορφή μετρητών (οποιασδήποτε αξίας) δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ζητούνται δώρα από προμηθευτή.

Η λήψη δώρων από δικαιούχο κρατικής ενίσχυσης (περιλαμβανομένων και όσων υποχρεούνται στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους) και δυνητικό δικαιούχο κρατικής ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται.

Γεύματα, φιλοξενία, ταξίδια, ψυχαγωγία

Γεύματα και δραστηριότητες ψυχαγωγίας που παρέχονται από προμηθευτές, δικαιούχους κρατικής ενίσχυσης (περιλαμβανομένων και όσων υποχρεούνται στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους) ή δυνητικούς δικαιούχους κρατικής ενίσχυσης επιτρέπονται μόνο εάν διατηρείται η σχέση ίσων αποστάσεων. Πρέπει να εξετάζεται πάντοτε κατά πόσον το γεύμα ή η ψυχαγωγία που θα ληφθεί μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικά ή ανάρμοστα ή μπορεί να συνεπάγονται ή να υπονοούν την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ζητούνται οι παροχές γευμάτων ή δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

Επιτρέπεται η μεταφορά των εργαζομένων της εταιρείας με οχήματα των προμηθευτών ή των δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων μόνο στις περιπτώσεις όπου εξυπηρετείται η πρόοδος των έργων που υλοποιεί η εταιρεία (π.χ. μεταφορά σε τόπο υλοποίησης επένδυσης) και δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς τους.

Η παροχή γευμάτων και φιλοξενίας από την εταιρεία σε τρίτα μέρη, μόνο εάν παρέχονται σε μη τακτική βάση και μόνο σε κατάλληλες περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η αξία τους θα πρέπει να είναι εύλογη και να εξυπηρετεί μόνο θεμιτούς σκοπούς.

Τα αποδεικτικά πληρωμής για γεύματα και φιλοξενία διέπονται από τους κανόνες διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας. Οι πληρωμές αυτές θα γίνονται κατευθείαν στον προμηθευτή.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλει ούτε αποζημιώνει έξοδα ταξιδιών σε πρόσωπα όπου η συγκεκριμένη παροχή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δωροδοκία.

Φιλανθρωπικές δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις

Η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει φιλανθρωπικές δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις μόνο σε τοπικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς / συλλόγους προς ενίσχυση ή παροχή βοήθειας εάν απαιτηθεί.

Σε καμία περίπτωση δεν ενισχύεται οργανισμός ή σύλλογος όταν:

 • Κυβερνητικός αξιωματούχος ή συγγενής του ασχολείται με τον οργανισμό/ σύλλογο.
 • Ο οργανισμός / σύλλογος στερείται οικονομικής διαφάνειας.
 • Όταν η ενίσχυση θα μπορούσε να εκτραπεί σε έναν ακατάλληλο λήπτη και μπορεί να συνδεθεί με ένα όφελος που επιδιώκεται από τη δωρεά/χορηγία.

Πρέπει να είναι σαφές ότι η προτεινόμενη ενίσχυση δεν είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος παροχής προσωπικού οφέλους σε δημόσιο υπάλληλο ή πολιτικό πρόσωπο. Μια αποδεκτή ενίσχυση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μη αποδεκτή εάν δίνεται ή έχει συμφωνηθεί σε μια χρονική περίοδο όπου η εταιρεία επιδιώκει την ανάληψη έργου ή γενικά απόκτηση οφέλους από δημόσια υπηρεσία που συνδέεται με το αίτημα.

Η εταιρεία μπορεί να λάβει χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες από τρίτους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό της Κανονισμό. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, και πριν την αποδοχή, η εταιρεία διενεργεί δέουσα επιμέλεια για τη διακινδύνευση δωροδοκίας. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτές χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες που ενέχουν διακινδύνευση δωροδοκίας.

Πολιτικές δωρεές

Οι δωρεές σε πολιτικά κόμματα, στελέχη πολιτικών κομμάτων και υποψήφιους πολιτικών αξιωμάτων σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν επιτρέπονται.

Συνεργασία με τρίτους

Η εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πράξεις δωροδοκίας τρίτων, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της, ή για πράξεις δωροδοκίας εργαζομένων ή άλλων προσώπων που εκτελούν υπηρεσίες για την εταιρεία.

Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί ή να ζητηθεί από οποιονδήποτε τρίτο να δωροδοκήσει οποιονδήποτε ούτε να δεχθεί δωροδοκία από οποιονδήποτε. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπονται διεργασίες τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε σύγκρουση με την παρούσα Πολιτική. 

Προσλήψεις προσωπικού

Κατά την πρόσληψη νέου εργαζόμενου θα διενεργείται δέουσα επιμέλεια προκειμένου να διαπιστωθεί στο βαθμό που είναι εφικτό εάν ο νέος εργαζόμενος είναι σε θέση να δωροδοκηθεί ή να δωροδοκήσει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται προσλήψεις νέου προσωπικού εάν υπάρχει υποψία ότι το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποπειραθεί να δωροδοκήσει ή να δωροδοκηθεί.

Σύστημα αμοιβών προσωπικού

Οι αμοιβές του προσωπικού καθορίζονται σε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία θα χορηγήσει αμοιβή πλέον του συμφωνημένου ποσού, ο λόγος θα σχετίζεται αποκλειστικά με την επιπλέον απασχόληση του προσωπικού.

Αδειοδοτήσεις, έλεγχοι από κρατικές υπηρεσίες

Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται να ληφθεί κάποια αδειοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της εταιρείας, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Καμία απόπειρα επηρεασμού του αποτελέσματος ή του χρόνου έκδοσης της άδειας, η οποία είναι εκτός του νόμιμου και ηθικού πλαισίου, δεν είναι αποδεκτή από την εταιρεία. 

Δεν πρέπει να γίνονται πληρωμές ή παροχές οποιουδήποτε άλλου πλεονεκτήματος σε δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να αποφευχθεί μια επιθεώρηση/έλεγχος, να ανατεθεί η διαχείριση νέας δράσης, να επηρεασθεί το πόρισμα μιας επιθεώρησης/ελέγχου ή να αποφευχθεί ένα πρόστιμο. 

Ξέπλυμα χρήματος

Οι ενέργειες ξεπλύματος χρήματος είναι αντίθετες προς τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την εταιρεία.

Η εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να αναφέρει στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη.

Σύγκρουση συμφερόντων

Κάθε εργαζόμενος στο πλαίσιο της αποφυγής περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων  οφείλει: 

 • Να αναφέρει άμεσα οποιοδήποτε ίδιον συμφέρον ή συγγενούς του το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας ή τον εμποδίζει να εκτελέσει κατάλληλα τα καθήκοντά του ή να επηρεάζει τις αποφάσεις του
 • Να γνωστοποιεί οποιαδήποτε συγγενική σχέση με προμηθευτές προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή/ ενδεχόμενη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Να μη δημιουργεί κοινά ή αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα με προμηθευτές της εταιρείας γιατί έτσι δημιουργείται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Να μη δανείζει ούτε να δανείζεται από τους προμηθευτές της εταιρείας, δικαιούχους (περιλαμβανομένων και όσων υποχρεούνται στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους) ή/και δυνητικούς δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων χρηματικά ποσά.
 • Να μεταχειρίζεται αντικειμενικά τους προμηθευτές αποφεύγοντας την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων προσώπων ή την αποθάρρυνση της συνεργασίας με άλλους χωρίς βάσιμο αντικειμενικό λόγο.
 • Να μην επωφελείται από τη θέση του, προκειμένου να εξασφαλίσει πλεονεκτήματα ή άλλα οφέλη για τον εαυτό του ή τους οικείους του από προμηθευτές, δικαιούχους (περιλαμβανομένων και όσων υποχρεούνται στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους) ή/και δυνητικούς δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων.
 • Να αναφέρει εάν έχει συγγενείς ή εμπορικές συνδέσεις με δημοσίους υπαλλήλους που σχετίζονται με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από την εταιρεία ή πολιτικά πρόσωπα .

Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις / αναφορές του εργαζομένου θα γίνονται όχι μόνο κατά την πρόσληψή του αλλά και κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή. 

Προμηθευτές και συνεργάτες

Οι προμηθευτές/συνεργάτες της εταιρείας δεν  επιτρέπεται να  πραγματοποιούν, να  υπόσχονται, ή να  εξουσιοδοτούν, αμέσως ή εμμέσως, την αθέμιτη καταβολή χρημάτων ή παροχή οποιουδήποτε αγαθού αξίας σε δημοσίους υπαλλήλους για να τους οδηγήσουν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να λάβουν μια απόφαση προκειμένου να αποκτήσουν όφελος.

Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με την εταιρεία, πρέπει να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας  

Στην περίπτωση που προμηθευτής/συνεργάτης ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό του σε σχέση με εργασία της εταιρείας, λάβει ή αντιληφθεί αίτημα ή απαίτηση για δωροδοκία σε σχέση με εργασία για την εταιρεία, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Δωροδοκίας της εταιρείας πριν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.  

Η φύση, ο τύπος και η έκταση της δέουσας επιμέλειας που διενεργείται στους προμηθευτές και τους συνεργάτες της εταιρείας πριν τη σύναψη συμφωνιών, εξαρτάται από την πιθανότητα διακινδύνευσης δωροδοκίας.

Ο τρόπος επιλογής των προμηθευτών/συνεργατών, υπογραφής συμβάσεων και παρακολούθησης της απόδοσής τους καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.

Προειδοποιητικές Ενδείξεις- Κόκκινες Σημαίες 

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα πρέπει να γνωρίζουν τις ακόλουθες προειδοποιητικές ενδείξεις ούτως ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να αναδεικνύουν ζητήματα της Πολιτικής της εταιρείας. Από μόνες τους, αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις δεν αποδεικνύουν την τέλεση ύποπτης ή παράνομης δραστηριότητας, αλλά μπορεί να αναδείξουν την ανάγκη για επιπλέον έρευνα ή και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών. Οι ακόλουθες προειδοποιητικές ενδείξεις είναι ενδεικτικές και δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι να περιορίζονται μόνο σε αυτές προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποια καταγγελία.

Προμηθευτές και συνεργάτες

- Αιτείται την πραγματοποίηση της πληρωμής του σε τρίτα πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την εμπορική συναλλαγή.

-Η αμοιβή του προμηθευτή είναι ασυνήθιστα υψηλή σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

- Αιτείται το τιμολόγιο να εμφανίζει τίμημα υψηλότερο από την πραγματική αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει.

-Το τιμολόγιο του προμηθευτή δεν περιγράφει αναλυτικά το προσφερόμενο είδος.

- Αιτείται να πληρωθεί σε χώρα που αποτελεί κέντρο υπεράκτιων εταιρειών.

- Επιδιώκει η πληρωμή να γίνει σε δύο ή περισσότερους λογαριασμούς.

- Έχει υποβληθεί σε ποινικές ή αστικές διαδικασίες για πράξεις οι οποίες μαρτυρούν παράνομη, αθέμιτη ή ανήθικη συμπεριφορά.

- Δεν αποδέχεται την τήρηση την Πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας της εταιρείας

- Αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις δέουσας επιμέλειας σχετικά με τη δωροδοκία.

Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων

-Ο δικαιούχος ή εκπρόσωπός του αναλαμβάνει πρωτοβουλία για συναναστροφές με εργαζομένους εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας με σκοπό την εξυπηρέτηση της επένδυσής του.

-Συμμετοχή στην εταιρική σύνθεση του δικαιούχου (και των συνδεδεμένων/ συνεργαζόμενων εταιρειών), πολιτικών προσώπων, δημοσίων υπάλληλων, μελών των εταίρων της εταιρείας (πλην των μελών του Δ.Σ.)

-Έχει υποβάλλει προς έλεγχο πλαστά δικαιολογητικά (φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου).

-Έχει τη φήμη ότι παραβλέπει τα φυσιολογικά κανάλια επιχειρηματικότητας ή σχετίζεται με περιπτώσεις δωροδοκίας και διαφθοράς.

Λοιπές περιπτώσεις

-Καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές ελέγχου για εργαζόμενο της εταιρείας ή εξωτερικό συνεργάτη σχετικά με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων που έχει υποβάλλει οι οποίες γίνονται γνωστές και στην εταιρεία (μη υποβολή δήλωσης, υποβολή ανακριβούς δήλωσης)

-Εργαζόμενος ή συνεργάτης της εταιρείας επιδιώκει να αναλάβει τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου.

-Εκπρόσωπος φορέα ελέγχου αναλαμβάνει πρωτοβουλία για συναναστροφές με εκπρόσωπο της εταιρείας ή του επιθεωρούμενου Τμήματος/Δράσης της εταιρείας με σκοπό που δεν σχετίζεται με το αντικείμενο του ελέγχου.

-Εκπρόσωπος του ΕΦΕΠΑΕ ή άλλων Διαχειριστικών  Αρχών επιδεικνύει προσωπικό ενδιαφέρων για την εξέλιξη έργου που διαχειρίζεται η εταιρεία.

­- Πολύ σοβαρές ελλείψεις και λάθη σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί η τελική πληρωμή επιχορήγησης.

- Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαχείριση αιτημάτων δικαιούχων. 

Καταγγελίες

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενθαρρύνονται και έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση φαινόμενα ή υποψία δωροδοκίας στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Δωροδοκίας ή/και σε κατάλληλους δημόσιους φορείς όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι βέβαιος για τον τρόπο χειρισμού μίας κατάστασης η οποία είναι αντίθετη ή ενδεχομένως αντίθετη με την παρούσα Πολιτική, πρέπει πάντοτε να ζητά καθοδήγηση από την Επιτροπή Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

Κανένας εργαζόμενος δε θα υποστεί ζημιά ή κυρώσεις γιατί δήλωσε ανησυχίες αναφορικά με φαινόμενα δωροδοκίας, διαφθοράς, ανάρμοστες ενέργειες για διευκόλυνση δικαιούχων, αρνήθηκε να δωροδοκήσει ή να δωροδοκηθεί. Παρόλα αυτά έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να υποβάλλει την καταγγελία του ανώνυμα. 

Η Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας της εταιρείας έχει την εξουσιοδότηση και την ευθύνη να διερευνά όλες τις καταγγελίες για φαινόμενα δωροδοκίας που της υποβάλλονται, ανεξάρτητα της προέλευσής τους (εργαζόμενος, δικαιούχος, δημόσιοι φορείς, προμηθευτές και λοιπά τρίτα μέρη). 

Συμμόρφωση προς τους Νόμους

Βασική αρχή της εταιρείας είναι η συμμόρφωση και ο σεβασμός προς τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και τους κανονισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ατομική ευθύνη των εκπροσώπων των εταίρων και των εργαζομένων να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να εμπλέξει την εταιρεία σε παράνομη πράξη.

Η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τη νομοθεσία και τροποποιεί τις σχετικές διαδικασίες και πρακτικές της όταν απαιτείται, φροντίζοντας να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους (εκπροσώπους εταίρων, εργαζόμενους και τρίτα μέρη). 

Τήρηση αρχείων

Η εταιρεία διατηρεί οικονομικά αρχεία και εφαρμόζει τους κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους, που αποδεικνύουν το λόγο για τον οποίο γίνεται κάθε πληρωμή λειτουργικών δαπανών.

Όλοι οι λογαριασμοί, τα τιμολόγια και άλλα έγγραφα και αρχεία που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές πρέπει να συμπληρώνονται και να διατηρούνται με αυστηρή ακρίβεια και πληρότητα. Κανένας λογαριασμός δεν πρέπει να τηρείται εκτός των βιβλίων ώστε να διευκολύνονται ή να αποκρύπτονται ανάρμοστες πληρωμές. 

Παρακολούθηση και ανασκόπηση

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτής της Πολιτικής παρακολουθείται και αξιολογείται τακτικά, αναφορικά με την καταλληλότητα και την επάρκειά της. Οι βελτιώσεις που θα κρίνονται αναγκαίες, θα εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατό.

Για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής, της σχετικής νομοθεσίας και των κατευθυντήριων οδηγιών της εταιρείας, θα διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται εσωτερικά ή να ανατεθούν σε εξωτερικούς ελεγκτές.

Σύνοψη

Η εταιρεία δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς και σε καμία περίπτωση δεν θα παράσχει, προσφέρει, ή προσφερθεί να παράσχει, να εγκρίνει ή να ζητήσει από κάποιον να παράσχει, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής σε πρόσωπα, ώστε τα πρόσωπα αυτά να προχωρήσουν, παραβιάζοντας τα καθήκοντά τους, σε πράξη ή παράλειψη. Η εταιρεία ποτέ δε θα ζητήσει ή θα δεχθεί, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής ή την υπόσχεση αυτών, για να προκαλέσει ή να επιβραβεύσει ανάρμοστες συμπεριφορές με τη μορφή πράξεων ή παραλείψεων που ανακύπτουν από ή συγκρούονται με τα καθήκοντα κάποιου.

Η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή και παραμένει αμετάβλητη, ανεξάρτητα της μορφής συνεργασιών που έχει αναπτύξει με τρίτους.

Η Πολιτική καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων και οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως εάν τα έθιμα ή οι συνήθειες ορίζουν διαφορετικά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υπεύθυνοι να κατανοήσουν και συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Πολιτικής έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.

Αποκλίσεις από την Πολιτική, εκούσιες ή ακούσιες, μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές διώξεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση λόγω σοβαρού παραπτώματος καθώς και την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων της Πολιτικής αλλά και του Συστήματος Καταπολέμησης Δωροδοκίας  της εταιρείας είναι συνεχής και πραγματοποιείται είτε από κατάλληλο προσωπικό της εταιρείας είτε από εξωτερικούς φορείς ελέγχου.

Η Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας της εταιρείας είναι στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με την υποβολή καταγγελίας ή την παροχή διευκρινήσεων και συμβουλών σχετικά με θέματα που αφορούν την παρούσα Πολιτική.

Τα μέλη της Επιτροπής Καταπολέμησης Δωροδοκίας της εταιρείας μας είναι:

Γεωργουλόπουλος Ηλίας - Υπεύθυνος Δράσης - 2610622711 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τσακαλογιάννη Αθανασία - Υπεύθυνη Λογιστηρίου - 2616001398 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεωργιτσόπουλος Φώτης  - Δικηγόρος - 2616001390 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.