Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 - ΔΡΑΣΗ : 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με γενικό σκοπό τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία. Στόχο αποτελεί επίσης η ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων στο κλάδο της ανακύκλωσης.

Οι στόχοι της δράσης είναι :

 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.
 • Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
 • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design – Eco Label etc).
 • Η προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. EMAS) και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
 • Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης.
 • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και  τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

Δικαιούχοι της Δράσης

Α) «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-A
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις

Β) «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι-B
 • Να λειτουργούν/ήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ) και ατομικές επιχειρήσεις,
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα,
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14)
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ,00 έως 300.000,00 €.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Ειδικοί περιορισμοί

 • Η δαπάνη των ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

 Ημερομηνίες Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 10/09/2019
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 24/02/2020 15:00

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  παρακολούθηση  και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

Μορφή ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και 65% για τις Μικρές-Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τους πίνακες 2Α, 2Β. (κλικ εδώ)

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

β) με την συμπλήρωση του  επόμενου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

γ) με τη συμπλήρωση του  υπολοίπου  30%  του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1Α «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις

Οι δαπάνες διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων (επέκταση/εκσυγχρονισμός/διαρρύθμιση) περιλαμβάνουν τις αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικό σκοπό του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για τη στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για χώρο μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης. Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τους σκοπούς της πρόσκλησης για τη μείωση του ενεργειακού ή περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

1.2 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ

Οι δαπάνες αφορούν αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους».

1.3 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Οι δαπάνες αφορούν αναγκαίες κατασκευές μικρής κλίμακας, που έχουν άμεση σχέση με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα και  τους σκοπούς της πρόσκλησης.

1.4 Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε παρεμβάσεις στο κέλυφος ή / και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου (εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος και στέγης καθώς και τα συστήματα σκίασης).
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων υαλοπινάκων / κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).
 • Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ φυτεμένο δώμα, δημιουργία χώρων πρασίνου κλπ).
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα.
 • Προσθήκη ή αναβάθμιση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού. 

1.5 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης

Οι δαπάνες αφορούν αναγκαίες παρεμβάσεις σε αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, που έχουν άμεση σχέση με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα και  τους σκοπούς της πρόσκλησης.

1.6 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

Οι δαπάνες αφορούν ειδικές διαμορφώσεις χώρων της επιχείρησης (π.χ. εργαστήρια, εκθεσιακοί χώροι, λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο), που έχουν άμεση σχέση με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα και  τους σκοπούς της πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση δαπανών της κατηγορίας 1 είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκριση εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι: Το σύνολο των δαπανών κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να προκύπτει από την επισυναπτόμενη κατά το στάδιο της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική μελέτη (προμετρήσεις, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό). υπογεγραμμένη από αρμόδιο(ους) μηχανικό(ούς).

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες της παρούσας κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και να ολοκληρώνονται μετά την έκδοση των κατά περίπτωση προβλεπομένων αδειοδοτήσεων.

 1. Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να μην υπάρχει παρακράτηση της κυριότητας αυτού και να εξυπηρετεί το γενικό σκοπό του προγράμματος.

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Είναι επιλέξιμη η προμήθεια νέων ενεργειακά αποδοτικότερων μηχανημάτων, τα οποία θα εξυπηρετούν τους γενικούς σκοπούς της δράσης και θα αποδεικνύεται με σχετική ενεργειακή έκθεση η μείωση της ενεργειακής επιβάρυνσης ανά μονάδας παραγόμενου προϊόντος (ή υπηρεσίας).

2.2 Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά)

Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Σημειώνεται πως οι δαπάνες για εγκατάσταση μικρής κλίμακας Α.Π.Ε και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκών δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου και έχει ανώτατο όριο το ποσό των 50.000€

2.3 Εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα)

Οι δαπάνες αφορούν την εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ΑΠΕ από ηλιοθερμία ή βιοκαύσιμα, που καλύπτουν αμιγώς τις ενεγειακές ανάγκες της επιχείρησης.

2.4 Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι δαπάνες αφορούν την εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, που καλύπτουν αμιγώς τις ενεγειακές ανάγκες της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι, δε χορηγούνται ενισχύσεις όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα που έχουν ήδη εγκριθεί, έστω κι αν δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ

2.5 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

Οι δαπάνες αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων  αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής, που καλύπτουν αμιγώς τις ανάγκες της επιχείρησης και αφορούν πλήρως την εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

2.6 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού αναγκαίου για τη λειτουργία της επιχείρησης και συμβάλουν σαφώς στο στόχο της πρόσκλησης σύμφωνα πάντα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.

Σημειώνεται ότι:

 • Δαπάνες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της επιχείρησης γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ενεργειακή εξοικονόμηση, η οποία θα επιβεβαιωθεί στην ολοκλήρωση της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου που οφείλει να υποβάλλει ο δικαιούχος της επένδυσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. 13.
 • Το σύνολο των δαπανών που αφορούν σε αγορά Μηχανημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αναλυτικές προσφορές, υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές, ή άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. επίσημους τιμοκαταλόγους) κατά το στάδιο της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Οι εν λόγω προσφορές τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και το κόστος των αντίστοιχων δαπανών.
 1. Δαπάνες Προς Τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

3.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού.
 • Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό της δαπάνης για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, δε δύναται να υπερβαίνει το 3% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με ανώτατο όριο τις 4.000€

3.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:

 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής σχετικές με το επενδυτικό σχέδιο και τους σκοπούς του προγράμματος (π.χ υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ ή άλλων ειδικών ενεργειακών παρεμβάσεων/εγκαταστάσεων)
 • Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού ελέγχου (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ), ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό της εν λόγω υποκατηγορίας δαπανών δε δύναται να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 10.000€

3.3 Δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ή και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:

 • Ανάπτυξη και συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14001
 • Ανάπτυξη και συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 50001
 • Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
 • Σύνταξη εγχειριδίων διασφάλισης ποιότητας και μόνο εφόσον υλοποιηθεί η πιστοποίηση της επιχείρησης σε θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της.

Οι δαπάνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες προσφορές.

Σημειώνεται ότι, το ανώτατο επιλέξιμο ποσό της εν λόγω υποκατηγορίας δαπανών είναι οι 10.000€

3.4 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής σχετικές με ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να τεκμηριώνουν τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των προϊόντων σύμφωνα με αποδεκτές μεθοδολογίες Εκτίμησης Επίπτώσεων Κύκλου Ζωής (Life Cycle Impact Assesment) όπως αναφέρονται και αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΧΙΙΙ.

Οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να οδηγούν σε έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από επίσημο φορέα σχετικά με τη φιλικότητα των προιόντων προς το περιβάλλον

Οι δαπάνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες προσφορές.

Σημειωνεται ότι, το ανώτατο επιλέξιμο ποσό της εν λόγω υποκατηγορίας δαπανών είναι οι 30.000€

3.5 Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την απόκτηση του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL) ή άλλου ισοδύναμου. Οι δαπάνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες προσφορές.

Σημειώνεται ότι:

 • Το σύνολο των δαπανών που αφορούν σε Δαπάνες προς Τρίτους/ Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αναλυτικές προσφορές, υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές, κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Οι εν λόγω προσφορές τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και το κόστος των αντίστοιχων δαπανών.
 • Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό για την εν λόγω υποκατηγορία δαπανών είναι οι 10.000€

Πληροφορίες - δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr, www.pde.gov.gr/ependyseis , του ΕΣΠΑ www.espa.gr , του ΕΦΕΠΑΕ efepae.gr και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , diaxeiristiki.gr.   Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Μαιζώνος 122 & Γούναρη 26222 Πάτρα,  Τηλέφωνο:

2610 622711), E-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & Τροποποιήσεις

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε010304

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ