Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Υλοποίηση

Επισημάνσεις σχετικά με τις υποδομές προσβασιμότητας των ενισχυόμενων επιχειρήσεων στα πλαίσια της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Κύριοι/ες,

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και δεδομένων των υποχρεώσεων τήρησης των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού 1303/2013, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5.4 του Παραρτήματος Ι:

«Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 7 για την αποτροπή των διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Οι διαχειριστικές αρχές φροντίζουν, μέσω λήψης μέτρων σε όλο τον κύκλο ζωής του προγράμματος, ώστε όλα τα προϊόντα, αγαθά, υπηρεσίες και υποδομές που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό και συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι σε ένα περιβάλλον χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους. […]».

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις εξασφάλισης υποδομών προσβασιμότητας των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνονται υπόψη:

 • Η ισχύουσα Πρόσκληση της Δράσης, και συγκεκριμένα το Κεφ.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ όπου επισημαίνεται:

«Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.»

 • Η ισχύουσα Πρόσκληση της Δράσης, και συγκεκριμένα το Κεφ.3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, παρ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής όπου αναφέρεται:

«να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ»

 • Η ισχύουσα Πρόσκληση της Δράσης, και συγκεκριμένα το Κεφ.13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ

«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:

-η ύπαρξη υποδομών ελαχιστοποίησης των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.»

 • Η αποδοχή του δικαιούχου κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης των όρων σχετικά με την ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 
 • Η Υ/Δ Α’ του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που επισυνάφθηκε με την αίτηση χρηματοδότησης και συγκεκριμένα το πεδίο στο οποίο αναφέρεται ότι

Ο εκπρόσωπος /οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσμεύονται ότι η επιχείρηση που θα συσταθεί θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

 • Το άρθρο 26 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 210 του Ν.4782/2021.

Για το παρόν άρθρο, επισημαίνεται ότι μπορεί τα μη κύρια καταλύματα να ανεγείρονται με όρους δόμησης κατοικίας, όμως λειτουργούν και επιδοτούνται ως τουριστικά καταλύματα, συνεπώς οφείλουν να εξασφαλίζουν «οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνομη και ασφαλή προσπέλαση σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα και να εξασφαλίζουν την εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σχεδιάζοντας για Όλους» (άρθρο 26,παρ.1, σημείο α)

 • Η υποβληθείσα μελέτη προσβασιμότητας που συνοδεύει την Οικοδομική Άδεια για τις εργασίες που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο (με ημερομηνία έκδοσης μετά τον χρόνο ισχύος του Ν.4067/2012). 
 • Το ΦΕΚ 2998/Β/20-07-2020 με θέμα «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» 
 • Τις διευκρινήσεις της ΕΥΔ- ΕΠΑνΕΚ αναφορικά με ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ το οποίο μπορείτε να βρείτε στα κάτωθι links: 
 1. http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosvasimothta_AMEA_25_04_2016.pdf
 2. http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/apanthseis_erwthseis_prosvasimotita_amea_.pdf
 3. https://efepae.gr/frontend/article.php?aid=2117&cid=340&t=Apantiseis-se-erwtimata-sxetika-me-tin-prosbasimotita-atomwn-me-anapiria
 4. https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2016-02-19-10-34-07/1884-dieukriniseis-prosvasimotitas-amea-epanek-2 
 • Το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις της επιχείρησης σχετικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας δεν απαιτείται να αποτελούν επιδοτούμενη δαπάνη στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου.

Δεδομένου ότι η Δράση σημειώνει υψηλό ποσοστό υλοποίησης κτηριακών δαπανών,  παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις παραπάνω υποχρεώσεις και προβείτε στις κατά περίπτωση απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας της ενισχυόμενης επιχείρησης, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.