Καταβολή Επιχορηγήσεων

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Καταβολή Επιχορηγήσεων

logo pep

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Περίπτωση απομείωσης εγγυητικής επιστολής , χωρίς καταβολή επιχορήγησης)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

 1. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.
 2. Πιστοποιητικό μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.
 3. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση.(εκτός των ατομικών επιχ/σεων)
 4. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. (εκτός των ατομικών επιχ/σεων)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΓΕΜΗ σχετικά με τις τροποποιήσεις καταστατικού). (εκτός των ατομικών επιχ/σεων)
  1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/ μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα.
 2. Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης (και ΦΕΚ)/ έναρξης επιτηδεύματος, της επιχείρησης για μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από την υποβολή της πρότασης μέχρι σήμερα.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 1. Μετοχική σύνθεση και σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων).(ΦΕΚ Εκπροσώπησης και φωτοτυπία από το βιβλίο μετόχων με υπογραφή και σφραγίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ,ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ,ΤΕΛΙΚΗΣ)

 1. Εκτυπωμένο αίτημα λήψης ενίσχυσης με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής(μόνο κατά το στάδιο της προκαταβολής)
 2. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. (μόνο κατά το στάδιο της προκαταβολής)
 3. Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης (και ΦΕΚ)/ έναρξης επιτηδεύματος, της επιχείρησης για μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από την υποβολή της πρότασης μέχρι σήμερα.
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΓΕΜΗ σχετικά με τις τροποποιήσεις καταστατικού). (εκτός των ατομικών επιχ/σεων)
 5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.
 6. Πιστοποιητικό μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.
 7. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση. (εκτός των ατομικών επιχ/σεων)
 8. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. (εκτός των ατομικών επιχ/σεων)
 9. Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για λήψη προκαταβολής επιχορήγησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. (Σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).
 10. Πρόσφατη Ασφαλιστική Ενημερότητα ή Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για λήψη προκαταβολής επιχορήγησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. (Σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).
 11. Μετοχική σύνθεση και σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων).(ΦΕΚ Εκπροσώπησης και φωτοτυπία από το βιβλίο μετόχων με υπογραφή και σφραγίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση.)
 12. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στο πεδίο πληροφορίες.
 13. Πρακτικό Δ.Σ. (για Α.Ε.), Πρακτικό Γ.Σ. (για ΕΠΕ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή με το γνήσιο της υπογραφής (ΟΕ, ΕΕ, Ατομική Επιχείρηση) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
 14. Σύμβαση Εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση.
 15. Αθεώρητη Απόδειξη Είσπραξης.
 16. Υπεύθυνη Δήλωση (για ατομικές επιχειρήσεις) ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/ μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα.
 17. Νομιμοποιητικά έγγραφα όσον αφορά στην εγκεκριμένη θέση εγκατάστασης της επένδυσης (πχ Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο , Μισθωτήριο, Παραχώρηση χρήσης ακινήτου για επαγγελματική χρήση κλπ).
 18. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
 19.  Άδεια λειτουργίας (κατά την τελική καταβολή).
Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp