7η Tροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές"

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» σχετικά με την ένταξη εκατόν έξι (106) επιπλέον αιτήσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.291.537,82 ευρώ.

Οι Λήπτες της ενίσχυσης δύνανται να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος, προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.4 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Με την συγκεκριμένη τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης τα συνολικά εγκεκριμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια διακόσια ενενήντα πέντε (1.295) με τη συνολική δημόσια δαπάνη αυτών να ανέρχεται σε 10.549.090,17 ευρώ. Το σύνολο των εγκεκριμένων έργων αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σχετικό αρχείο