Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης

  1. 3.a.ΟΧΕ.1 Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης”

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πλέον δυναμικό τομέα της περιοχής παρέμβασης τον τουρισμό, εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης με σκοπό να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι της Δράσης;

  • Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
  • Υφιστάμενες, Νέες, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

oι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 75.000€ .

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000 €., εκ των οποίων

  • 700.000€ αφορούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις
  • 300.000€ αφορούν υπό σύσταση επιχειρήσεις

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ( www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται το διάστημα από 26/05/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 27/09/2021 ώρα 15:00.

Σχετικά Αρχεία