1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Πρώτη (1η) Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης μέσω ΟΠΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 1749 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Σχετικό Αρχείο