3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης  για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής επτακόσιες σαράντα εννέα (749) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εξακόσιες δεκαοκτώ (618) αιτήσεις χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 44.799.050,60 € κρίνονται ως επιλέξιμες και εκατό τριάντα μία (131) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 19.672.782,61 € με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.277.974,70 € απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εννιακόσια σαράντα έξι (946) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 68.432.151,13 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης ανέρχονται σε 1.155 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 85.619.826,59 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 180.304.290,80 €.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Σχετικό Αρχείο