1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό» Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον δέκα (10) ωφελούμενων, με δημόσια δαπάνη 46.500 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 1.011 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 4.798.184,30 ευρώ.

Σχετικό Αρχείο