ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ για τη Δράση «e-λιανικό» Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Προς διευκόλυνση των επενδυτών που έχουν ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Β’ ΚΥΚΛΟΣ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 044KE, επισυνάπτουμε εγχειρίδιο, με αναλυτικά τα βήματα που απαιτούνται στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), για την υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης. 

Σχετικό Αρχείο