1η Τροποποίηση της Πράξης για τη δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

1η Τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5126311 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Σχετικό Αρχείο