9η Απόφαση απόρριψης για τη δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμης, μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.000,00 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής  στη Δράση.

Ο υποψήφιος του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης απορρίπτεται, δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης, μέσω email προς τη δηλωμένη στην αίτηση χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.

Σχετική Απόφαση