2η Τροποποίηση απόφασης ένταξης για τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δεύτερη (2η)Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 1266 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Σχετική απόφαση