8η απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων Αξιολόγησης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Όγδοη (8η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης - Δράση«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ2021 – 2027 (04ΚΕ)

Σχετική απόφαση