Αναζήτηση

 

rect3782

 


g3394

   Διαχειριστική    image2993

   Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


   Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου

   Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

   Μιχαλακοπούλου 58 - 26221 Πάτρα

 

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  2610 622711, 2610 622714

  2610 622719, 2610 622751

  2610 243135, 2610 243134

 

  Fax: 2610 277 830

 

  e-mail:

  efd@patrascc.gr

  info@diaxeiristiki.gr

 

  fb  https://developers.google.com/youtube/images/YouTube-icon-full_color.png

 


rect4631

Σύνδεση Χρήστη Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

23/07/2014 Προδιαγραφές Πινακίδων Δημοσιότητας για τα Προγράμματα του ΕΠΑΝ II,  της"Ενίσχυσης ΜΜΕ/ΠΕΠ" και για "Εναλλακτικό και Πράσινο Τουρισμό"
18/07/2014  Δικαιλογητικά Λήψης Προκαταβολής στα πλαίσια του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"
17/07/2014 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"
15/07/2014 Tροποποίηση Οδηγού - Παράταση για τα Προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
08/07/2014 Αιτήματα Ελέγχου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (αιτήματα επαλήθευσης δαπανών) Διαθέσιμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
04/07/2014 Αποφάσεις Διαπίστωσης Μη Πλήρωσης των Όρων των 30/10/2013 Υπ. Αποφάσεων ένταξης έργων στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
01/07/2014 Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Ένταξη Έργου - Πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"
01/07/2014 Αποφάσεις Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων της 30/10/2013 Απόφασης ένταξης - Έγκρισης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
01/07/2014 Αποφάσεις Ένταξης Υπό Όρους για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ"
30/06/2014 Αποφάσεις Ένταξης ΜΜΕ μετά από Εξέταση Αιτημάτων Θεραπείας - Τροποποίηση των Αποφάσεων 30/10/2013 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων
30/06/2014 Τροποποιήσεις των Αποφάσεων 13/05/2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ"
30/06/2014 Τροποποιήσεις των Αποφάσεων 15/04/2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ"
25/06/2014 Αποδοχή αιτημάτων τροποποίησης και οριστικοποίηση ένταξης έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
25/06/2014 Αποδοχή και Απόρριψη Ενστάσεων - Ένταξη Έργου στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
25/06/2014 Ένταξη και Έγκριση Χρηματοδότησης Έργων στο Πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών" μετά την αξιολόγηση των Ενστάσεων
13/06/2014 Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» σε συνέχεια της απόφασης με Α.Π. 5971/3702/Α2/05.05.2014
04/06/2014 Υπουργικές Αποφάσεις Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ"
03/06/2014 Αποφάσεις Αποδοχής - Απόρριψης Αιτημάτων Θεραπείας Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ"
30/05/2014 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος ''Πράσινη Επιχείρηση 2010'' (Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου)
19/05/2014 Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Facebook
19/05/2014 Δελτίο Τύπου Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - 5η Ένταξη Δυνητικά Δικαιούχων
14/05/2014 Υπουργικές Αποφάσεις Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ"
13/05/2014 Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος του Ε.Π ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' και Παραρτήματα αυτού - Παράταση Υλοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων των Δράσεων 1 & 2 του Ε.Π ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''
12/05/2014 Έντυπα Επαλήθευσης Πιστοποίησης 25% - 50% - 75% στα πλαίσια του Προγράμματος "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"

 

 

 

 

Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής


ΠΣΚΕ
Homegroup


bannerPEP

 

 final banner-epan-300-250

 

sq-2


image3103

 

efepae F1102

 

 epan2   


etean F25695

 

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/enation_logo.png


EEet