Όλες οι Ανακοινώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης ως προς την πράξη που συμπεριλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1), λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ». Σχετική απόφαση...
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση "Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο "Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης,...
Ανάκληση απόφασης ένταξης  από τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ». Σχετική απόφαση
image Ανάκληση Απόφασης Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 38) των πράξεων (Πίνακας 1) διότι υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους αιτήματα οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" τα οποία έγιναν αποδεκτά.  Σχετικό Αρχείο
Προς υποβοήθηση των ωφελούμενων της Δράσης: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» κατά το στάδιο της υποβολής αιτήματος επαλήθευσης, έχουν αναρτηθεί στη Δράση τα παρακάτω αρχεία:  Εγχειρίδιο υποβολής αιτήματος ελέγχου Υπεύθυνες δηλώσεις των παραρτημάτων V_B και ΙΧ Υπόδειγμα βεβαίωσης εξοπλισμού Πρότυπος φάκελος αιτήματος επαλήθευσης Σχετικό Αρχείο
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 3 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 4363 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Σχετικό αρχείο
Δημοσιεύθηκε η έκτη 6η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» σχετικά με την συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χρηματοδότησης επιπλέον πενήντα επτά (57) έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.085.059,44...
Αποφάσεις ένταξης για τη Δράση  «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 Ένταξη 55 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και αύξηση του π/υ 2 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. Ένταξη 13 Πράξεων Κρατικών Ενταξης 1 Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  Σχετική Απόφαση
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.β.1.1 «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Σχετικό αρχείο 
Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο τηςΠρόσκλησης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημίαεπιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίαςεκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020(046ΚΕ). Σχετική απόφαση
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, πεντακοσίων είκοσι τριών (523) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 885.922,72 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις...
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ (2.978) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 5.147.349,55 ευρώ. Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά...
Αποφάσεις ένταξης για τη Δράση  «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» "ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας" "ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» "ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας...
4η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9α «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Σχετική απόφαση
Τη επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσού ύψους 400.000€, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος «ΕΜ ΤΙ ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κωδικός ΟΠΣ: 5180159)». Τη μη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ποσού ύψους 400.000€ (πλέον τόκων), καθώς ο δικαιούχος επέστρεψε οικειοθελώς το σύνολο αυτής (πλέον των νόμιμων τόκων ποσού 681,10€ υπολογισμένων από την ημερομηνία λήψης...
123 1. Δημοσιονομική διόρθωση ποσού ύψους 80.000€ λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε η δικαιούχος επιχείρηση «ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ART ET LUMIERE ΙΚΕ» της Δράσης «ΕργαλειοθήκηΑνταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 3428). 2. Μη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ύψους...
123 42η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης πράξεων, από τη Δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Σχετική απόφαση 
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Σχετική Απόφαση
Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp