ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

  • Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αρχείο
  • Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020) αρχείο
  • Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020 αρχείο
  • Position of the European Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014-2020 doc
  • Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 αρχείο
  • Ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρώπη 2020". Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη αρχείο
  • Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας 2014-2020 αρχείο
  • Πρόταση Κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αρχείο (english)
  • Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 αρχείο
  • Κείμενο εξειδίκευσης του ΕΠΑνΕΚ αρχείο

 

 

Εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp