ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΠ 2014-2020

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΠ 2014-2020

Ταμεία

 

 • Εκτελεστικός Κανονισμός 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
 • Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020) αρχείο
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Kανονισμών 2328/2003, 861/2006, 1198/2006, 791/2007 και 1255/2011
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013
 • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 184/2014 για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ΚΜ και της Επιτροπής
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά το υπόδειγμα για τα Ε.Π. στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
 • Κανονισμός (ΕΕ) 1299/2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
 • Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006
 • Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006
 • Κανονισμός (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020
 • Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014-2020 αρχείο
 • Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 1084/2006 αρχείο
 • Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΚΤ και την κατάργηση του κανονισμού 1081/2006 αρχείο
 • Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006 αρχείο
 • Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το ΕΤΠΑ και τον στόχο "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση" και για την κατάργηση του Κανονισμού 1080/2006 αρχείο
 • Πρόταση κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αρχείο

 

Εδαφική Συνεργασία / Επιλεξιμότητα Δαπανών

 

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006
 • Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006
 • Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006
 • Κανονισμός (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020
 • Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το ΕΤΠΑ αρχείο
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
 • Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020) αρχείο
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 184/2014 για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ΚΜ και της Επιτροπής
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά το υπόδειγμα για τα Ε.Π. στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
 • Κανονισμός (ΕΕ) 1299/2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Κρατικές Ενισχύσεις

 

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

 

Άλλα κείμενα

 

 • Κανονισμός (ΕΕ) 1316/2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη"
 • Εξουσιοδοτικός Κανονισμός C (2013) 9651/7-1-2014 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας
 • Πολιτική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις της Π.Π. 2014-2020 αρχείο
 • Ηλεκτρονικό φυλλάδιο "Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις" αρχείο
Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp