Καταβολή Επιχορηγήσεων

Πράσινος Τουρισμός Καταβολή Επιχορηγήσεων

logo prasinos

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ,ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ)

 1. Εκτυπωμένο αίτημα λήψης ενίσχυσης με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής(μόνο κατά το στάδιο της προκαταβολής).
 2. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. (μόνο κατά το στάδιο της προκαταβολής)
 3. Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης (και ΦΕΚ)/ έναρξης επιτηδεύματος, της επιχείρησης για μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από την υποβολή της πρότασης μέχρι σήμερα.
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΓΕΜΗ για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ) σχετικά με τις τροποποιήσεις καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης έως σήμερα ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ (για τις ατομικές).
 5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.
 6. Πιστοποιητικό μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.
 7. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση. (εκτός των ατομικών επιχ/σεων)
 8. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. (εκτός των ατομικών επιχ/σεων)
 9. Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για λήψη προκαταβολής επιχορήγησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. (Σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).
 10. Πρόσφατη Ασφαλιστική Ενημερότητα ή Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για λήψη προκαταβολής επιχορήγησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. (Σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).
 11. Μετοχική σύνθεση και σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων).(ΦΕΚ Εκπροσώπησης και φωτοτυπία από το βιβλίο μετόχων με υπογραφή και σφραγίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση.)
 12. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στο πεδίο πληροφορίες.
 13. Πρακτικό Δ.Σ. (για Α.Ε.), Πρακτικό Γ.Σ. (για ΕΠΕ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή με το γνήσιο της υπογραφής (ΟΕ, ΕΕ, Ατομική Επιχείρηση) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
 14. Σύμβαση Εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση.
 15. Αθεώρητη Απόδειξη Είσπραξης.
 16. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
 17.  Άδεια λειτουργίας (στο τελικό στάδιο).

 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp